Игра „Barbie или Oppenheimer“

Правила на Играта

Barbie или Oppenheimer

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Аспазия-92 ООД.
 • Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители.
 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА:
  Играта ще се проведе в периода от 01.08.23г. до 07.08.23г.
 2. ОБХВАТ НА ИГРАТА:

Играта се организира на български език и се провежда в един формат:

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ:
  Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата INSTAGRAM за играта, която се провежда в Instagram. Участието в Игрите не е обвързано с покупка.
 • Участието се извършва посредством следния механизъм:
  В социалната платформа Instagram всеки има право да участва, който последва фен профила на ASPASIA https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/
 • Печелившите участници (3-ма) ще се изтеглят на случаен принцип, посредством специализиран онлайн инструмент. Те ще бъдат обявени в профила на ASPASIA в Instagram https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ на 08.23г.
 1. НАГРАДИ НА ИГРАТА:
 • Наградите, които ще раздаде Аспазия-92 ООД са – 6 билета за кино
 • На 08.08.23г г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на организатора в Instagram https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ имената на 3-мата победителя,които ще получат наградите (по 2 билета за кино). Всеки победител има право само на 1 награда! В срок от 3 работни дни печелившият трябва да изпрати съобщение, в което да посочи имена, имейл адрес, както и удобно за него кино, за което да бъдат закупени билетите.
 • В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившият и същият не потърси наградата си в срок до 3 работни дни от обявяването му, ще бъде изтеглен друг участник от играта.
 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
 • Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането на онлайн билети за кино за избраният от него филм на предоставеният имейл адрес.
 1. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА:
 • Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебсайта на ASPASIA (aspasia.bg).
 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
 • Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на организатора неоснователно, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират
 1. ЛИЧНИ ДАННИ:
 • Играта се провежда при спазване на изискванията и със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. За целите на провеждането на играта, участниците дават право на Организатора да събира и съхранява личните им данни /e-mail, адрес и име/, както и да оповестява публично ведно с присъдената награда потребителското им име, регистрирано в Instagram. Организаторът обработва лични данни в съответствие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и с подходящи технически средства за поддържане и обработка на бази данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
 • Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в база данни.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 • При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
 • Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.
 • Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 • Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc., не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 • С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 • С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (имейл адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
 • Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Instagram страницата https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ на Организатора  и уебсайта на ASPASIA aspasia.bg и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.

Настоящите условия са приети и одобрени от организатора!

 

Аспазия-92 оборудва склада си по проект „Зелен Склад“

С удоволствие Ви съобщаваме, че Аспазия-92 ООД изпълнява проект „Зелен Склад“ с финансовата подкрепа на Norway Grants.

Проектът „Зелен Склад“ включва обзавеждането на новопостроеният ни склад с иновативна стелажна система, която се обслужва от полу-автоматични машини, наречени совалки. Стелажните системи от този тип имат много висок коефициент на запълване и със завършването на проекта, нашето складовото пространство ще се увеличи неколкократно. Разширеното складово пространство ще ни позволи да удължим производствата на всеки продукт, намалявайки броя на смените от един продукт на друг. Тъй като по време на тези смени се използва електрическа енергия без да се произвежда продукция, то тяхното намаляване ще доведе до значителни спестявания на електроенергия и редуциране на производствените емисии.

В допълнение на стелажната система, проектът „Зелен Склад“ включва оборудването на склада с нова подемна техника от последно поколение, под формата на рийч трък и палетна количка. Тяхната високата скорост на движение и ултрапрецизното им управление ще направят работата на складовия ни екип по-приятна и ще доведат до допълнително увеличение на ефективността на склада.

Финансовата подкрепа на Norway Grants ще бъде на стойност 110 000 евро, което представлява 30% от цялостната стойност на проекта. Благодарни сме на Norway Grants за тази подкрепа!

 

Аспазия-92 ще модернизира своето компресорно оборудване с помощта на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕФРР

С удоволствие Ви съобщаваме, че Аспазия-92 ООД ще модернизира своето компресорно оборудване с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът, с номер № BG16RFOP002-6.002-0009-C01, ще включва придобиването на компресори и прилежащо оборудване от последно поколение, които ще намалят драстично консумацията на енергия и отделянето на емисии при производствения процес на Аспазия.

Проектът е с начална дата 21.09.2022 и крайна дата 21.07.2023 година. Общата му стойност е 225 400 лева, от които 112 700 лева – европейско съфинансиране.

 

 

Игра „Пробвай новия вкус Алое и Грозде“

Правила на Играта „Пробвай новия вкус Алое и Грозде“

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
  1. Организатор на Играта е Аспазия-92 ООД.
 2. Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители.
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  3. Играта ще се проведе в периода от 27.02.2020 до 13.03.2020г.

III. ОБХВАТ НА ИГРАТА
4. Играта се организира на български език и се провежда в два формата

–  фен страницата на ASPASIA в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/aspasia92.ltd/ 

– фен страницата на ASPASIA в социалната мрежа Instagram (Инстаграм) https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ
  5. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата FACEBOOK за играта, която се провежда във Facebook или INSTAGRAM за играта, която се провежда в Instagram. Участието в Игрите не е обвързано с покупка.
 2. Участието се извършва посредством следния механизъм:
  В социалната платформа Facebook всеки има право да участва, който коментира на рекламния пост на играта „Коя е последната пита напитка на ASPASIA“. В социалната платформа Instagram всеки има право да участва, който последва фен профила на ASPASIA (https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/).

Наградата се тегли в томбола на случаен принцип, посредством специализиран онлайн инструмент.

 1. Печелившите ще бъдат обявени на страницата на ASPASIA във Facebook (www.fb.com/aspasia92ltd/) и профила на ASPASIA в Instagram (https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/) на 13.03.2020 г.
 2. НАГРАДИ НА ИГРАТА
  8. Наградите, които ще раздаде Аспазия-92 ООД са:

– Негазирана напитка „Алое и Грозде“ 500мл, 1 стек

 1. На 13.03.2020 г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на организатора във Facebook и Instagram, имената на 5те победители за всяка социална мрежа (както следва: 5 победителя за Facebook и 5 победителя за Instagram), които ще получат наградите. Всеки победител има право само на 1 награда! Победител в едната социална мрежа не може да бъде и победител в другата социална мрежа. В срок от 3 работни дни печелившият трябва да изпрати съобщение, в което да посочи имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.
 2. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившият и същият не потърси наградата си в срок до 3 работни дни от обявяването му, ще бъде изтеглен друг участник от играта.
 3. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България.
 4. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
  13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебсайта на ASPASIA (www.aspasia.bg).

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
14. Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на организатора неоснователно, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
5. Играта се провежда при спазване на изискванията и със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. За целите на провеждането на играта, участниците дават право на Организатора да събира и съхранява личните им данни /e-mail, адрес и име/, както и да оповестява публично ведно с присъдената награда потребителското им име, регистрирано във Facebook или Instagram. Организаторът обработва лични данни в съответствие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и с подходящи технически средства за поддържане и обработка на бази данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

 1. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в база данни.
 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
  17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 3. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  19. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI.
 5. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.
 6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 7. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 8. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 9. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора www.fb.com/aspasia92ltd/ и уебсайта на ASPASIA (www.aspasia.bg) и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от организатора.

Дни на роботиката 2019 – ТУ София

Студентите от Технически Университет в София показаха какво е:

 • Изкуствен интелект
 • Роботика
 • Квантови компютри
 • IoT
 • 3D принтиране

Аспазия беше свидетел на:

 • Състезания с роботи
 • Шоу с дронове
 • Работилница по 3D принтиране
 • Работилница по запояване
 • Обучения с дронове
 • Робо футбол

Благодарим на всички технологични ентусиасти.

Нов парк в София

Екипът на Аспазия взе участие в доброволческата инициатива на Гората.бг – Когато станем 100 000 ще посадим гора.

С тяхна помощ, както и на останалите доброволци, ще помогнем за изграждането на нов парк в София до ВСУ “Любен Каравелов”.

Нека превърнем България в едно по-красиво и по-чисто място.