Правила на Играта

Barbie или Oppenheimer

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Аспазия-92 ООД.
 • Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители.
 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА:
  Играта ще се проведе в периода от 01.08.23г. до 07.08.23г.
 2. ОБХВАТ НА ИГРАТА:

Играта се организира на български език и се провежда в един формат:

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ:
  Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата INSTAGRAM за играта, която се провежда в Instagram. Участието в Игрите не е обвързано с покупка.
 • Участието се извършва посредством следния механизъм:
  В социалната платформа Instagram всеки има право да участва, който последва фен профила на ASPASIA https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/
 • Печелившите участници (3-ма) ще се изтеглят на случаен принцип, посредством специализиран онлайн инструмент. Те ще бъдат обявени в профила на ASPASIA в Instagram https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ на 08.23г.
 1. НАГРАДИ НА ИГРАТА:
 • Наградите, които ще раздаде Аспазия-92 ООД са – 6 билета за кино
 • На 08.08.23г г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на организатора в Instagram https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ имената на 3-мата победителя,които ще получат наградите (по 2 билета за кино). Всеки победител има право само на 1 награда! В срок от 3 работни дни печелившият трябва да изпрати съобщение, в което да посочи имена, имейл адрес, както и удобно за него кино, за което да бъдат закупени билетите.
 • В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившият и същият не потърси наградата си в срок до 3 работни дни от обявяването му, ще бъде изтеглен друг участник от играта.
 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
 • Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането на онлайн билети за кино за избраният от него филм на предоставеният имейл адрес.
 1. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА:
 • Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебсайта на ASPASIA (aspasia.bg).
 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
 • Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на организатора неоснователно, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират
 1. ЛИЧНИ ДАННИ:
 • Играта се провежда при спазване на изискванията и със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. За целите на провеждането на играта, участниците дават право на Организатора да събира и съхранява личните им данни /e-mail, адрес и име/, както и да оповестява публично ведно с присъдената награда потребителското им име, регистрирано в Instagram. Организаторът обработва лични данни в съответствие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и с подходящи технически средства за поддържане и обработка на бази данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
 • Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в база данни.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 • При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
 • Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.
 • Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 • Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc., не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 • С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 • С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (имейл адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
 • Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Instagram страницата https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/ на Организатора  и уебсайта на ASPASIA aspasia.bg и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.

Настоящите условия са приети и одобрени от организатора!