Игра „Пробвай новия вкус Алое и Грозде“

февр. 27, 2020

Правила на Играта „Пробвай новия вкус Алое и Грозде“

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
  1. Организатор на Играта е Аспазия-92 ООД.
 2. Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители.
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  3. Играта ще се проведе в периода от 27.02.2020 до 13.03.2020г.

III. ОБХВАТ НА ИГРАТА
4. Играта се организира на български език и се провежда в два формата

–  фен страницата на ASPASIA в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/aspasia92.ltd/ 

– фен страницата на ASPASIA в социалната мрежа Instagram (Инстаграм) https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ
  5. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата FACEBOOK за играта, която се провежда във Facebook или INSTAGRAM за играта, която се провежда в Instagram. Участието в Игрите не е обвързано с покупка.
 2. Участието се извършва посредством следния механизъм:
  В социалната платформа Facebook всеки има право да участва, който коментира на рекламния пост на играта „Коя е последната пита напитка на ASPASIA“. В социалната платформа Instagram всеки има право да участва, който последва фен профила на ASPASIA (https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/).

Наградата се тегли в томбола на случаен принцип, посредством специализиран онлайн инструмент.

 1. Печелившите ще бъдат обявени на страницата на ASPASIA във Facebook (www.fb.com/aspasia92ltd/) и профила на ASPASIA в Instagram (https://www.instagram.com/aspasia.soft.drinks/) на 13.03.2020 г.
 2. НАГРАДИ НА ИГРАТА
  8. Наградите, които ще раздаде Аспазия-92 ООД са:

– Негазирана напитка „Алое и Грозде“ 500мл, 1 стек

 1. На 13.03.2020 г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на организатора във Facebook и Instagram, имената на 5те победители за всяка социална мрежа (както следва: 5 победителя за Facebook и 5 победителя за Instagram), които ще получат наградите. Всеки победител има право само на 1 награда! Победител в едната социална мрежа не може да бъде и победител в другата социална мрежа. В срок от 3 работни дни печелившият трябва да изпрати съобщение, в което да посочи имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.
 2. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившият и същият не потърси наградата си в срок до 3 работни дни от обявяването му, ще бъде изтеглен друг участник от играта.
 3. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България.
 4. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
  13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебсайта на ASPASIA (www.aspasia.bg).

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
14. Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на организатора неоснователно, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
5. Играта се провежда при спазване на изискванията и със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. За целите на провеждането на играта, участниците дават право на Организатора да събира и съхранява личните им данни /e-mail, адрес и име/, както и да оповестява публично ведно с присъдената награда потребителското им име, регистрирано във Facebook или Instagram. Организаторът обработва лични данни в съответствие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и с подходящи технически средства за поддържане и обработка на бази данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

 1. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в база данни.
 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
  17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 3. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  19. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI.
 5. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.
 6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 7. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 8. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 9. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора www.fb.com/aspasia92ltd/ и уебсайта на ASPASIA (www.aspasia.bg) и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от организатора.