С удоволствие Ви съобщаваме, че Аспазия-92 ООД ще модернизира своето компресорно оборудване с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът, с номер № BG16RFOP002-6.002-0009-C01, ще включва придобиването на компресори и прилежащо оборудване от последно поколение, които ще намалят драстично консумацията на енергия и отделянето на емисии при производствения процес на Аспазия.

Проектът е с начална дата 21.09.2022 и крайна дата 21.07.2023 година. Общата му стойност е 225 400 лева, от които 112 700 лева – европейско съфинансиране.